अपराधीलाई परुृत गरेको ठाउँटीकापरुमा जनताले..

कैलाली – कैलालीको टीकापरु नगरपालका संवधान जार गनपु वू देख नैसंवधानको वरोध गनपलेआनो मानक ान बनाएको े हो । संवधान जार गननदन सु गरएको ‘मधसे आोलन’ नभावी भइरहेका बले ा आोलनलाई हसं ाको जगमा ािपत गनउे अनु प ०७१ साल भदौ ७ गतेटीकापरुलेनरसंहार नैहोनवा भयो । सअगािड नैराजे महतो, कसे ससद अमरेशकुमार सहं लगायतलेआजीय वेष फैलाउन ह जातीय हसं ाको खलु मखलु ा वकालत गरेका थए र सकै ा आडमा भदौ ७ गतेटीकापरु नरसंहार माइएको थयो । एक दधु े वालकदेख ८ सरुाकमलेसमते ह ान गमु ाउनुपरेको थयो । ह रचना गरएको हसं ाको जगमा संवधान वरोधी आोलन अ वार गर तीन वषस िटकाइएको थयो । सलै ेानीय तहको चनुावमा टीकापरु नकैचचको के थयो । त मा होइन टीकापरु नरसंहारका अपराधीलाई कसे र माओवादीलेचनुावमा दु पयोग समते गरेका थए । कसे –माओवादी गठबनका पहला धानमी पु कमल दाहाललेदी मणका बले ा टीकापरु काका फरार अभयु रेशम चौधरसगँ नय दीमा खसु ामद गनुर रालेअपराधी भनी मुा चलाइएका उनलै ाई १ करोड ७४ लाख पयै तपूतवापत भैदइनुसको माण थयो । संवधान वरोधी र हसं ाक नरसंहारलाई राजनीतक आवरणमा संरण गनत पु कमल र शरेबहादरु नैथए भेो ल माण थयो । टीकापरु नरसंहारले हका नदष नागरकलेपन काननुी फामा दःुख पाउनुपरेको छ । अपराधीलाई परुृत गनर नदाषलाई फसाइनेअपराधक ृ खलाको नमनुा बनके ो टीकापरुलाई जव सापलेजातीय उपयोगको रणनीत लाइट नपेाल Share Tweet Email अपराधीलाई परुृत गनर नदाषलाई फसाइनेअपराधक ृ खलाको नमनुा बनके ो टीकापरुलाई जव सापलेजातीय उपयोगको रणनीत बनायो तव हको चनुावी नतजा रािय चासोको वषय थयो । चनुावको मखु मै ा टीकापरु काका अभयु लाई डढे करोड पयै दएर पोे काममा जव रा लाो तव टीकापरुका रचनाकत कसे –माओवादी नैथए भेरह खु ो । हसं ा माफत आनो सा सरुत गनाथक ो शकार बनके ा टीकापरुबासी भनेलामो समयस ासमा बुपय । ानीय तहको चनुावी नतजा आउँदा राप र बा शकेलेपन मानक बनाएको टीकापरुलेभनेउनीहलाई चाएन । उनीहलेतराई मधसे को सुघोषणा गरेको एमालके ा उदेवार तपे रावललेटीकापरु नगरपालका मये रमा जत हासल गरे। देश भका अनके ा जातजात र संृतबीच सावको पमा रहेको शलाई टीकापरबासीलेनवचत गरे। जातीय हसं ाको आानकत र सको संरणकतलाई पराजत गरे। िटकापरुमा सु देख पछ परेको एमालेअममा साढे३ सय मतारलेवजयी मतगनणाको सु देख एक पटक पन अता नलएको एमालले ेमतगणनाको अम चरणमा िटकापरु ज सफल भएको छ। एमालके ा तपे रावलले५ हजार ९ सय ५९ मतलेवजयी भएका हुन ।उनका नकटतम्ती नके पा माओवादी केका ललत थापा शवले५ हजार ६ सय १० मत ाएका छन्। उपमये रमा भनेकसे क केशर व रावल नवचत भएक छन।् उनले६ हजार २ सय २६ मत ाएक छन्। उनक नकटतम्ती माओवादी केक आशाकुमार चौधरले५ हजार ५ सय ५३ मत ाएक छन्। मतगनणाका ६ दनमा झै४ दन नपेाल लोकताीक फोरमलेअता लएको थयो । सपछका दनमा माओवादी केलेअता लएपन अम समयमा आएर नके पा एमालेमतपरणाम उाउन सफल भएको हो । टीकापरु कैलालीको ेनर १ पछ। यो ेबाट २०७० सालको संवधान सभा नवचनमा फोरमका जनकाराज चौधर वजयी भएका थए। तबले ा कसे दोो भएको थयो भनेएमालेते ोानमा थयो।

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: