आज रोममा बिदेशीहरुको आम हद्ताल

रजिज्म लगयत बिभिन्न बिषयहरु लाई लिएर आज रोममा आयोजित आम हद्तालका केही झलकहरु।

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: