joke

रेखा थापा बाहिर गुम्न जान लाग्दा एरपोर्टमा ब्याग चेक गर्दा सलाईको बट्टा भेटियो।
चेकर- यो सलाईको बट्टामा के छ?
रेखा थापा- नतर्सनुस् यसमा मेरो कपडा छ।

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: